Samfunnsansvar

L2 Arkitekters samfunnsansvar og retningslinjer for forretningsskikk

L2 Arkitekter anerkjenner sitt samfunnsansvar og jobber etter en ansvarlig forretningsskikk. L2 Arkitekters retningslinjer for forretningsskikk baserer seg på FNs Global Compacts ti prinsipper som dekker områdene: menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Gjennom aktsomhetsvurderinger har ledelsen i L2 Arkitekter gjort vurderinger av prinsippene i praksis for vår virksomhet:


Menneskerettighetene

L2 Arkitekter støtter og respekterer vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi skal påse at vi gjennom vårt arbeid ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Prinsippet i praksis:
Å overholde nasjonal lovgivning blant annet i forhold til arbeidsmiljø eller arbeidstid er en del av bedriftens ivaretakelse av menneskerettighetene. Gjennom å fremme toleranse, åpenhet og likebehandling på arbeidsplassen og i forretningsforhold bidrar vi med å støtte opp om og verne likeverdige rettigheter. 

Arbeidstakerrettigheter

Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes, at barnearbeid reelt avskaffes, og at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Prinsippet i praksis:
L2 Arkitekter skal ha en konstruktiv dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og praktisere organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger. Diskriminering omfatter enhver forskjellsbehandling av personer på grunn av deres rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse. L2 Arkitekter ønsker å jobbe mot alle former for forskjellsbehandling som kan finne sted i bedriften og hos våre samarbeidspartnere.

Bærekraftig miljø

L2 Arkitekter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer, ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Prinsippet i praksis:
Gjennom å Miljøfyrtårnsertifisere bedriften har vi forpliktet oss til å jobbe konkret med bærekraft, både i kontordriften og i våre prosjekter. L2 Arkitekter er medlem i Grønn Byggallianse (NGBC) og utvikler kompetansen på miljøprosjektering gjennom utdannelsen av flere BREAM-NOR AP-er og gjennomføringen av miljøprosjekter. Vi bruker miljøledelsessystemet i MAKS10 som tilsvarer ISO 14001-standarden. Gjennom tydelige holdninger og oppdatert kunnskap skal L2 Arkitekter være en rådgiver som bidrar til bærekraftige prosjekter og løsninger for fremtiden.

Anti-korrupsjon

L2 Arkitekter skal bidra til å bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Prinsippet i praksis:
Vi har null-toleranse i forhold til alle former for korrupsjon og bestikkelser internt i vår organisasjon. Hver og en har et personlig ansvar for å vurdere sin egen og bedriftens habilitet og integritet i vårt arbeid.