Alnafossen kontorpark reetablerte et raust parkrom mot Alnaelven som var blitt utilgjengelig for allmenheten. Bygget huser i dag Statens Vegvesen Vegdirektoratet samt flere andre mindre bedrifter.  

Prosjektets er et resultat av en europeisk arkitektkonkurranse i 1998. Byggherreansvaret ble rett etter konkurranse overført fra Statsbygg til Entra Eiendom AS. Oppgaven bestod i å innpasse 35.000 kvadratmeter kontor- og laboratoriearealer for Statens Vegvesen Vegdirektoratet for samlokalisering av alle etatens avdelinger i Oslo. Tomteområdet mellom T-bane og Alnaelven var sterkt skrånende, utilgjengelig for allmennheten og lite attraktiv med bebyggelse plassert delvis over Alna.

Det var ingen bra kjøreadkomst til eiendommen. Eksisterende bebyggelse over Alna ble fjernet, mens den gamle bevaringsverdige linvarefabrikken ble stående. Grøntdraget langs elven ble fornyet og gjort tilgjengelig ved å trekke bygget lengst mulig vekk fra Alna. Elvedragets kontinuitet ble understreket med nye langsgående, smale lamellbygg. Mot syd oppsto et nytt landskapsrom hvor forplass, vestibyle og fellesrom for Vegdirektoratet er henvendt. Bygningene er på 3-9 etasjer terrassert i det fallende terrenget. Fasadene er utført i mørkegrå teglheller mens tårn og sokler er i betong. Bibliotek og kantine ligger som en framskutt paviljong ut mot det blågrønne rommet i syd.

L2 Arkitekter Alnafossen Kontorpark 16