Nittedal kulturhus er plassert  i skråningen mellom Mo terrasse og rådhuset. Med denne plasseringen bidrar kulturhuset til å fortette og fullføre Nittedals byplan. Med et framskutt bibliotek mot øst er kulturhuset et viktig blikkfang fra RV 4 og godt synlig fra den lokale hovedgaten Mattias Skytters vei. 

For å utnytte tomtens store terrengfall er kulturhuset organisert med et øvre og et nedre vestibyleområde med tilhørende atkomster. På den måten binder man naturlig sammen Nittedals nye hovedgate på nedre nivå og det nye kulturtorget på øvre nivå. Kulturhuset er organisert som 2 enkle hovedvolumer med et felles vestibyleområde mellom disse. I volumet mot syd på plan 2 biblioteket med kulturskole og ungdomsaktiviteter i etasjen under. I volumet mot nord er alle saler med støttefunksjoner lagt.

Alle fasader er utført med tilnærmet vedlikeholdsfri trekledning i gran type «Superwood». Hovedkonstruksjon i bibliotek er limtresøyler og dragere med utfyllende bindingsverk på vegger. Innvendige vegger er i hovedsak bestående av x-finér og spilekledning i gran. Himlinger i bibliotek er utført med spiler og bakenforliggende akustisk kledning.

L2 Arkitekter Nittedal Kulturhus 11