Det nye skoleanlegget skal tilføre Tau nye bymessige og grønne kvaliteter, og skal være en attraktiv møteplass for lek, læring og fysisk aktivitet. Superparken skal fungere både som skolegård og som en pulserende aktivitetspark for lokalbefolkningen utenomskoletiden. 

Parkens stramme organisering rundt «den gule løperen» gir anlegget et urbant preg. En ny tverrforbindelse under fylkesveien ved bussholdeplassene knytter sammen grøntområdet langs Krossvatnet, Stand VGS, TAU skoler og områdene øst for Åa sammen. Superparken skal fremstå som spennende, variert, utfordrende og samtidig lett lesbar, inkluderende og oversiktlig. Alle trinn har sine egne utesoner i tilknytning til elevinngangene, men det er også lagt opp til omfattende sambruk på tvers av trinn og de to skolene. Byggetrinn 1 består av barneskole med undervisningsrom, flerbrukshall, kultursal og bibliotek i to bygningsvolumer bundet sammen av et fellesrom/vestibyle. Den gule løperen ligger sentralt mellom byggene og er skolens og utomhusanleggets møteplass og attraksjon.

L2 Arkitekter Tau Skole 16